تحصن كاركنان كارخانه ذوب آهن اردبيل در مقابل استاندارى اردبيل

کارگران اردبیلتحصن كاركنان كارخانه ذوب آهن اردبيل در مقابل استاندارى اردبيل که امروز ۲۷ بهمن ماه انجام شد.

Print Friendly, PDF & Email