اعتراض کارگران کرمان بدلیل نگرفتن ۷ماه حقوق مقابل استانداری کرمان

کارگران کرماناعتراض کارگران شرکت معادن اسفندقه کرمان بدلیل نگرفتن ۷ماه حقوق مقابل استانداری کرمان، ۲۳بهمن

Print Friendly, PDF & Email