تجمع معلمان بازنشسته سال ۹۵ مقابل سازمان برنامه و بودجه

معلمان 2صبح امروز حدود ۱۵۰نفر از معلمان بازنشسته سال ۹۵ مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند و خواهان پرداخت پاداش ۳۰ساله خود شدند.
تجمع‌کنندگان گفتند: تمام ارگانها و سازمانهای دولتی بعد از ۳۰سال به کارمندان بازنشسته پاداششان را می‌دهند ولی ما را یک‌سال سر می‌دوانند و سرانجام هم پاداش ما را به غارت می‌برند.

Print Friendly, PDF & Email