تجمع اعتراضی مهندسان و کارشناسان شرکت مخابرات در مقابل مجلس ارتجاع

کارمندان شرکت برقگزارشهای دریافتی حاکی است امروز حدود ۱۵۰ تن از مهندسان و کارشناسان شرکت مخابرات در مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی کردند و خواهان امنیت شغلی خود شدند. معترضان خواستار تأمین امنیت شغلی خود شدند.

روز سه‌شنبه ۲۶بهمن همچنین حدود ۱۵۰تن از مهندسان و اپراتورهای برق فشارقوی (کلاه زردها) مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزارکردند. تجمع‌کنندگان خواهان لغو واگذاری پستهای فشار قوی برق به بخش خصوصی شدند.
آنها پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: ”واگذاری پستهای فشار قوی تضییع حقوق کارمندان، کارگران و مهندسان شرکت است. ما خواهان لغو واگذاری پستهای فشار قوی به بخش خصوصی هستیم“.

Print Friendly, PDF & Email