سردار نستوه محمدعلی جابرزاده به رفیق اعلی شتافت

جابرزادهاو که عمرش را در گرو آزادی یک خلق گذاشته بود ، تا آخرین ساعات حیاتش به آرمانهای مجاهدین و به تعهدش به مردم وفادار باقی ماند .
مجاهد خلق محمد علی جابرزاده ازکادرهای ارزشمند و غیر قابل جایگزینی بود که در راه مبارزه با دو نظام شاه و شیخ از همه چیز خود گذشت .
همه کسانی که این فرزند برومند خلق را از نزدیک میشناسند به فروتنی و جدیت او در امر مبارزه گواهی میدهند . او موحدی پاکباز ، مجاهدی نستوه و سرداری توانمند بود که درگذشتش دلهای همه ی آزادیخواهان را اندوهگین کرده است .
اتحاد زندانیان سیاسی فقدان این کادر ارزشمند مبارزه را به مردم ایران به خانواده بزرگ مقاومت و به رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران تسلیت میگوید . به پاس مجاهدت و دلاوریهای این فرزند قهرمان خلق باید که سوگواریهارا در جدیت در امر مبارزه متجلی کنیم .

Print Friendly, PDF & Email