تجمع اعتراضی کارگران اخراج شده کارخانه روغن نباتی جهان- فیلم

 

Print Friendly, PDF & Email