تجمع اعتراضي صنف مبلمان اهواز در جلوي استانداري خوزستان

کارگران اهوازیتجمع اعتراضي صنف مبلمان اهواز در جلوي استانداري خوزستان با هدف جلوگيري از برگزاري نمايشگاههاي دوره اي/شوشان

Print Friendly, PDF & Email