عضو مجلس رژیم: به داد مردم خوزستان برسید

توفان شنروز شنبه ۲۳بهمن به‌دنبال گرد و خاک و مه شدید در استان خوزستان آب و برق در عموم مناطق ۱۱ شهر، از جمله اهواز، قطع شد. مدارس و ادارات ۱۱ شهر تعطیل شد و به گفته یک مقام نفتی، تولید نفت در خوزستان ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یافت.
علی ساری، عضو مجلس ارتجاع از اهواز طی نامه‌یی به آخوند روحانی نوشت: «سفرهای تشریفاتی، دید و بازدیدهای صوری، دستورهای بی‌ضمانت، شعارهای توخالی و سلفی گرفتن مدیران و وزیران شما با مردم محروم، دوای درد نیست؛ به داد مردم خوزستان برسید».

Print Friendly, PDF & Email