دکتر محمد ملکی: نظام حاکم رو به سقوط است

دکترمحمدملکیدانشجو آنلاین ۹۵/۱۱/۲۳:«دکترمحمدملکی اولین رئیس دانشگاه تهران طی مصاحبه یی گفت: نظام حاکم رو به سقوط است و زمان، برای برپایی مسالمت آمیز یک همه پرسی ملی- مردمی برای تغییر قانونی نظام مهیا است.
وی به اقدامات سرکوبگرانه از جمله دستگیری مادر یکی از شهدای۸۸ اشاره کرد و گفت: «این اقدامات نشان از بحران سقوط نظام دارد. پیداست که در سراسر جهان، هرگز یک سیستمی حکومتی استوار و مردمی دست به چنین حرکات ضدمردمی نمیزند.
حکومتهای استبدادی وقتی که در سراشیب سقوط می افتند و سرنگونی، عکس العمل نشان می دهند. الغریق یتشبث بکل حشیش آدم وقتی تو دریا می افتد و می خواهد غرق بشود دستش را به هر چیزی دراز می کند فکر می کند شاید بتواند نجات یابد. اینها الان در چنین وضعی و چنین شرایطی هستند.»

Print Friendly, PDF & Email