ترقیخواهی در غرب و کاسه لیسی رژیم در تهران- حسن دائی

ترقیخواهی در غرب و کاسه لیسی رژیم در تهران
هنوز برای من این معما حل نشده که چرا بخشی از احزاب و گرایشات مترقی در غرب، در سیاست خارجی شان اینقدر کج و معوج هستند. یک نمونه اخیر از این آشفتگی، احزاب سوئد میباشد که در عکس پائین، مسئولین وزارت خارجه اش، مراسم امضای دستورات اجرائی ترامپ را مسخره کرده اند و وزیر خارجه اش خواهان تحریم اسرائیل، فشار به عربستان بخاطر نقض حقوق بشر و …. میباشد اما وقتی به رژیم آخوند-پاسدار میرسد، دسته جمعی برای بستن قرارداد و کاسه لیسی به تهران میروند و از اعتدال رژیم هم دفاع میکنند. داستان فقط بوی خوش دلار نیست، شاید جیغ های ضد امپریالیستی آخوندها و دلالان خارج از کشوری شان، تأثیر مثبتی روی این آدمها میگذارد.

هیئت سوئدی

Print Friendly, PDF & Email