سعيد سجادى : شرط بهبودى وضعيت ايرانيان در داخل و خارج

يكى از موارد نادر و شايد بى همتا در تاريخ مقاومت ملل دنيا، موفقيت مقاومت سازمان يافته مردم ما در كسب حمايت گسترده مردم، شخصيتها، و سياستمداران كشورهاى مختلف در جهت نيل به آزادى مى باشد. اين حمايت، طيف گسترده سياسى چپ و راست و ميانه را ميپوشاند: از محافظه كار و مذهبى گرفته تا فمينيست و ليبرال.  در حوزه سياسى امريكا، هيچ موضوع سياسى نبوده كه بعنوان مثال، هاورد دين و جان بولتون داراى يك موضع سياسى مشترك در قبال آن بوده باشند. تنها استثناء براى آنان، موضع مشترك آنها در طول سالها در حمايت از مقاومت مردم ايران و مريم رجوى است. جذب اين طيف گسترده، تعجب همراه با ناباورى خود سياستمداران مجرب را هم برانگيخته است.

اخيراً يكى از اضداد مقاومت خواهان پاسخگويى مقاومت ايران در قبال مواضع آقاى جوليانى در رابطه با سياست داخلى امنيت ملى امريكا شده است. براساس اين استدلال سخيف و كوته بينانه، مقاومت ايران ميبايست مسئول  و پاسخگوى مواضع تمامى طيف گسترده جريانهاى مختلف سياسى امريكا در رابطه با تمام موضوعات داخلى و خارجى امريكا باشد!

اين نهايت هنر سياسى مقاومت مسئول مردم ايران بوده كه ضمن پايبندى به اصول، چنين طيف گسترده و گاهاً متضاد را در سطح بين المللى حول اصلى ترين خواسته مردم ايران براىآزادى و به زير كشيدن سلطه نحس آخوندى در يك جبهه همراه و همگام كرده است. مقاومتى كه خشت خشت اين ساختار مستحكم و زيباى جبهه آزادى را بنا نهاده، مسئول تر و داناتر از آن است كه منافع مبرم مردم ايران در راستاى سرنگونى رژيم را فداى اظهارنظرهاى “روشنفكرانه” نمايد.

هدف وجودى اين مقاومت، سرنگون كردن رژيم و برقرارى حاكميت ملى است. تمام مواضع مقاومت را مى بايست كه حول اين وظائف و اهداف تفسير و تبيين كرد. مقاومت از اظهارنظرهايى كه نه تنها كمكى به تسريع سرنگونى رژيم نميكند بلكه به تضعيف جبهه ضد رژيم ميانجامد پرهيز دارد. اين رويكرد، بيشترين كمك به بهبودى وضعيت ايرانيان در داخل و خارج است:  يعنى تمركز روى شتاب دادن به پروسه سرنگونى رژيم

Print Friendly, PDF & Email