ژنرال جک کین: رژیم ایران را مورد حسابرسی قرار می‌دهیم

ژنرال جک کینژنرال جک کین رئیس مؤسسه مطالعات جنگ و از دوستان نزدیک ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا می‌گوید ما رژیم ایران را مورد حسابرسی قرار خواهیم داد.

تلویزیون فاکس نیوز۱۷بهمن ۹۵: به رژیم ایران هشدار داده شده است. ژنرال جک کین معنی این هشدار چیست؟

ژنرال جک کین: اول از همه خبر بسیار خوبیست، ما عاقبت رژیم ایران را به‌خاطر رفتار وحشتناکش در این منطقه که از اوایل دهه ۱۹۹۰ شروع شده مورد حسابرسی قرار می‌دهیم. این رژیم با کشتن آمریکاییان و با منفجر کردن سفارت‌هایمان ما را هدف قرار داد.

پیام مشاور امنیت ملی به رژیم ایران نشان می‌دهد ما فراتر از حسابرسی معمول می‌رویم. رژیم ایران باید به‌خاطر نیروهای نیابتی و نظامی و به‌خاطر خساراتی که در خاورمیانه ببار می‌آورد مورد حسابرسی قرار گیرد

هشدار بسیار خوبست. پیام دیگر این هشدار هر چند که بیان نشده ولی این است که ما متحدانمان را مطمئن می‌سازیم سیاست بی‌ثبات کننده رژیم ایران در خاورمیانه را دیگر تحمل نخواهیم کرد. این بدان معنی است که مایلیم با رژیم ایران مقابله کنیم. رژیم ایران باید بفهمد ما رفتار آن را مورد حسابرسی قرار می‌دهیم و آن را خواهد فهمید.

Print Friendly, PDF & Email