ژنرال دیوید پترائوس: باید با کارهای شرورانه رژیم ایران مقابله کرد

ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده سابق نیروهای مرکزی آمریکا و رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی این کشورخواستار برخورد با اقدامات شرورانه رژیم ایران شد.

وی که در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح سنا در۱۳ بهمن۹۵ شرکت کرده بود گفت:
رژیم ایران مایل است عراق را لبنانیزه کند و سه نیروی شیعی در عراق دارد. اما مردم عراق خواهان چنین چیزی نیستند. رژیم ایران همان کاری را که در عراق می‌کند در سوریه هم می‌کند یعنی لبنانیزه. شبه‌نظامیان را تقویت می‌کند و بعد وارد دولت می‌کند. در عراق هم رهبر شبه‌نظامیان است و هم در مجلس عراق نمایندگی دارد. باید بیش از آنچه که تا الآن بوده استبا کارهای شرورانه ایران مقابله کرد .دیوید پتروس

Print Friendly, PDF & Email