اعتصاب و تجمع كليه طلافروشان مشهد

طلا فروشان مشهداعتصاب و تجمع كليه طلافروشان مشهد
طلافروشان بازار مشهد روز پنجشنبه ۱۴ بهمن در اعتراض به اخاذي مالياتي دولت مبني بر ارزش افزوده مغازه هاي خود را بستند . طلافروشان اعتصابي سپس در مقابل اداره كل مالياتي خراسان رضوي در مشهد تجمع اعتراضي بر پا كردند.
بسياري از طلافروشان تا كنون بدليل ركود وكسادي بازار و نيز فشار مالياتي دولت براي اخذ ماليات ارزش افزوده ورشكست شده يا واحد هاي صنفي خود را تعطيل كرده اند.

Print Friendly, PDF & Email