کول بر: سیدمیثم آقاسیدحسینی

برای کول بر های زحمت کش

این بال ها دوش تو را کول میکنند
اوج ، قدم های تو را
از زمین کسر کرده ،
من مانند توام …
خاموش و عمیق

خویشتن حقیرم را به رفاقت گرفته ام
و با او
بر فراز ؛
رویاهای زندگی راه میروم .
دست مریزاد
تنها تویی
که بر اوج صخره شعر من پرواز میکنی….

Print Friendly, PDF & Email