تجمع اعتراضی کارگران ذوب آهن اردبیل

کارگران ذوب آهن اردبیل

کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل روز دوشنبه ۱۱بهمن در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۳ماه حقوق عقب‌افتاده دست به این تجمع زدند. کارگران پلاکاردهایی در دست داشتند و خواستار رسیدگی به حل مشکلات خود شدند.

Print Friendly, PDF & Email