مهدي خزعلي :سال ۶۷ نزديک به ۲۰۰۰۰تا ۳۳۰۰۰ از زندانیان بیگناه قتل عام شدند

mqdefaultویدئو افشاگري مهدي خزعلی:

منبع:انجمن نجات ایران

Print Friendly, PDF & Email