دو قطعنامه براي پيگيري قتل قاضي نيسمن

alberto_nismannمايندگان كنگرة آمريكا با ارائة دو قطعنامة جداگانه در مجلس نمايندگان و سنا، از دولت آرژانتين خواستند، تحقيقات و پيگرد مسئولان بمب‌گذاري تروريستي بوئنوس آيرس در سال ۱۹۹۴ و قتل قاضي شهيد آرژانتيني، آلبرتو نيسمن را ادامه بدهد.
در سناي آمريكا اين قطعنامه توسط سناتورها كريس كونز، ماركو روبيو، تيم كين و جيمز لانكفورد Lankford ارائه شد.
سناتور ماركو روبيو، گفت: در دولت پرزيدنت ماكري، آرژانتين اصلاحات مهمي را در پيش گرفته و گام‌هايي را براي برقراري حكومت قانون برداشته است.
این اصلاحات را به ویژه می‌توان در تحقيقات مستقلي مشاهده کرد كه در پرونده قتل آلبرتو نيسمن در جریان است؛ همان قاضي‌يي كه در حال تحقيق دربارة بمب‌گذاري آميا بود و به‌نحو مشكوكي كشته شد».
در مجلس نمايندگان آمريكا نيز قطعنامة مشابهي توسط جف دانكن رئيس زيركميتة نيم‌كرة غربي و آلبيو سايرس رئيس دموكرات‌ها در اين كميته پيرامون روابط آمريكا و آرژانتين، ارائه شد.
در اين قطعنامه كه اليوت انگل رئيس دموكرات‌ها در كميتة امور خارجي و ايليانا رزلهتينن رئيس زيركميتة خاورميانه و شمال آفريقا نيز از حاميان آن هستند، از دولت ماكري خواسته شده است، به تحقيق و پيگرد مسئولان عمليات تروريستي بوئنوس آيرس در سال ۱۹۹۴ و پروندة قتل قاضي آلبرتو نيسمن ادامه بدهد.
در همين حال رسانه‌هاي آرژانتين گزارش دادند كه پاپ فرانسيس رهبر كاتوليك‌هاي جهان، با خانوادة قاضي شهيد، آلبرتو نيسمن در شهر رم ايتاليا ديدار كرد.
قاضي آرويو سالگادو همسر پيشين قاضي نيسمن گفت پاپ گفته است كه همواره به‌ياد آلبرتو نيسمن دعا خواهد كرد.

Print Friendly, PDF & Email