ایران: اعدام چهار جوان ۲۲تا ۲۶ساله در ملأعام در یکروز

۸۷Execution اعدام از ابتدای ژانویه
رژیم ضدبشری آخوندی روز یکشنبه ۱۰بهمن ۱۳۹۵، چهار جوان ۲۲ تا ۲۶ساله را در ملأ عام در شهرهای مشهد و بندرعباس به دار آویخت. دو جوانی که در مشهد به دار آویخته شدند به اتهام آخوندساخته محاربه اعدام شدند.
یکروز قبل از آن نیز دو زندانی ۲۶ و ۳۹ ساله در زندان لاکان رشت به دار آویخته شده بودند.
بدین ترتیب شمار اعدامها از ابتدای ژانویه به ۸۷ تن بالغ می شود که ۲.۵ برابر ماه قبل است. اعدام شدگان که به طور عمده در سنین جوانی بودند شامل ۲ زن و ۲ نوجوان بودند و هفت تن از آنها در ملأعام به دار آویخته شدند.
رژیم آخوندی در محاصره بحرانهای فزاینده بین المللی و داخلی و در وحشت از بالا گرفتن اعتراضات فزاینده مردمي و خیزش اقشار محروم و خیل گرسنگان، تنها راه را در افزايش اعدامهاي جنايتكارانه يافته است.
مقاومت ایران همه مردم به ویژه جوانان را به اعتراض به اعدامهاي جمعي و جنايتكارانه و حمايت از خانواده هاي قربانيان و مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدامی فوری و مؤثر برای پایان دادن به نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر در ایران به ویژه اعدامهاي جمعي فرا می خواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ (۲۹ژانویه ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email