انتقال ۴ زندانی زندان عادل آباد شیراز به سلولهای انفرادی برای اعدام

zendan_shirazبر اساس گزارشهای رسیده در روزهای اخیر ۴ زندانی در زندان عادل آباد شیراز جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند. هر ۴ زندانی محکوم به اعدام بوده و قرار است در روزهای آینده اعدام شوند. اتهام این زندانیان مواد مخدر اعلام شده است.
بنا به همین گزارش در هفته اخیر ۳ زندانی در همین زندان اعدام شدند که اتهام دو نفر از آنها مواد مخدر بوده است.
از اسامی این زندانیان هنوز اطلاعی در دست نیست.

Print Friendly, PDF & Email