گزارشي از برگزاري كنفرانس آستانه

آستانهبه گزارش محمد فرستاده تلویزیون الجزيره به مقر كنفرانس آستانه:
جلسه افتتاحيه با اختلاف حول ترتيب سخنرانيها شروع شد اپوزيسيون مخالف سخنراني نماينده رژيم ايران است… .
زياد ماجد استان روابط بين المللي در پاريس میگوید: اختلافات زيادي هنوز وجود دارد اپوزيسيون با حضور ايران مخالف است زيرا كه رژيم وهمپيمانانش هنوز وادي بردا را بمباران مي كنند. روسيه تلاش مي كند كه وارد مسائل سياسي بشوند در صورتيكه اپوزيسيون مخالف است. بهترين موضع اپوزيسيون مسلح اين است كه بر روي آتش بس متمركز باشد و وارد مسائل سياسي نشود… روسيه مي خواهند نظر نهايي داشته باشد و مي خواهد كه خودش را تحميل كند و نمي خواهد كه ايران بلحاظ سياسي پيشروي كند..
رائد فقيه خبرنگار الجزيره در مقر كنفرانس آستانه میگوید: مسئولين هيات اپوزيسيون از لحظه ورود به اين شهر مشكلات زيادي داشتند آنها تلاش مي كنند وارد بحث هاي سياسي نشوند ولي روسيه آنها را به اين سمت هل مي دهد. هيات اپوزيسيون با محور هاي سياسي بيانيه پاياني مخالف هستند كه اين يك اختلاف جدي است همچنين اپوزيسيون نمي پذيرند كه ايران در اين بيانيه و مذاكرات نقشي داشته باشد زيرا كه قاتل مردم سوريه توصيف مي شود. اپوزيسيون مخالف سخنراني نماينده ايران در جلسه افتتاحيه هستند… روسيه تلاش مي كند كه اين مذاكرات شكست نخورد.
عمر كوش نويسنده سوري: نشست هاي ديروز و امروز صبح نشان داد كه تلاش زيادي مي شود كه كنفرانس به پيش ببرد واپوزيسيون نيز برخورد مثبت كرده است. هيات اپوزيسيون مي گويد كه ما به اين جا آمده ايم كه در باره آتش بس و متوقف كردن خونريزي صحبت كنيم…

Print Friendly, PDF & Email