ایران؛ فساد و رشوه خواری: ببینید چه خبر است

ekhtelasدیگربان:
محمد‌علی علوی گرگانی یکی از مراجع تقلید قم با طرح این پرسش که «چه وقت می‌شود فرمایش رهبری را عملی کنیم؟» از رواج «زیرمیزی» در اداره‌ها انتقاد کرد.

آقای علوی گرگانی گفته «ببینید چقدر در ادارات زیرمیزی رد می‌شود؛ آیا این درست است؟؛ در کشور اسلامی باید زیرمیزی باشد؟»

وی همچنین از عملکرد بانک‌ها نیز انتقاد کرده و گفته «متاسفانه برخی بانک‌ها به شیوه اسلامی کار نمی‌کنند و ربای آشکار می‌گیرند.»

علوی گرگانی اضافه کرده « متاسفانه در کشور ما از نظر منابع مالی، اداری و عمل‌های خارجی پیرامون آن، آن‌طور که باید کار اسلامی انجام نمی‌شود.»

Print Friendly, PDF & Email