فیلم افشاگرانه فساد در قوه قضاییه

 قوه قضاییهفیلم افشاگرانه فساد در قوه قضاییه

فیلم افشاگرانه درباره قوه قضاییه است که صدر تا ذیل آن را فرا گرفته و نهادهای دولتی و امنیتی هم در آن دست دارند، فردی که افشاگری را انجام میدهد خود جزو کسانی است که به دلیل همین افشاگری حکم دریافت کرده است و همه کسانی که از آنها شکایت کرده است آزاد و مشغول فساد هستند. فیلم را نگاه کنید

 

Print Friendly, PDF & Email