مردم شیراز در اعتراض به پارازیت های دستگاههایی ضد امنیتی نظام نکبتبار اسلامی

‍ استاندار بیا بیرون!!
مردم شیراز در اعتراض به پارازیت های دستگاههایی ضد امنیتی نظام نکبتبار اسلامی، جلوی استانداری اجتماع کرده اند. این مردم باید بدانند و حتما می دانند که استاندار نیز همانند تمامی مدیران این نظام هیچ اراده ای از خود ندارد. او، مهره هست در دستگاه فساد و جنایت تا زمینه را برای غارت و چپاول بیشتر و ویرانی ایران بدست روحانیت حاکم و سرداران بی عقل سپاه مهیا کند.

‍ استاندار بیا بیرون!!مردم شیراز در اعتراض به پارازیت های دستگاههایی ضد امنیتی نظام نکبتبار اسلامی، جلوی استانداری اجتماع کرده اند. این مردم باید بدانند و حتما می دانند که استاندار نیز همانند تمامی مدیران این نظام هیچ اراده ای از خود ندارد. او، مهره هست در دستگاه فساد و جنایت تا زمینه را برای غارت و چپاول بیشتر و ویرانی ایران بدست روحانیت حاکم و سرداران بی عقل سپاه مهیا کند.

Posted by Heidar- Jahan on Friday, January 13, 2017

Print Friendly, PDF & Email