فراخوان تجمع معلمان بازنشسته در مقابل مجلس ٢٨ دی ماه ٩٥

فراخوان تجمع معلمان بازنشسته در مقابل مجلس ٢٨ دی ماه ٩٥تجمع معلمان بازنشسته
بازنشستگان فرهنگی خواهان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتراض به ضایع شدن حقوق مسلم هستند.

Print Friendly, PDF & Email