ششمین روز تجمع اعتراضی کارگران شرکت هپکو دراراک

ششمین روزتجمع اعتراضی کارگران شرکت هپکو دراراک کارگران شرکت هپکو دراراک
روزیکشنبه ۲۶دیماه ۹۵ ،‌کارگران محروم شرکت هپکو دراعتراض به نگرفتن ۵ماه حقوق ونگرفتن مطالبات سال ۹۴ ،‌برای ششمین روزمتوالی دست به تجمع وراهپیمایی اعتراضی زدند.

Print Friendly, PDF & Email