تجمع كارگران كاشي احسان ميبد درمقابل فرمانداري

تجمع كارگران كاشي احسان ميبد درمقابل فرمانداريکارگران-میبد

به گزارش دريافتي ؛ روز يكشنبه ۲۶ دي ۹۵ كارگران كارخانه كاشي و سراميك احسان ميبد يزد در اعتراض به عقب افتدان حقوق و مزايايشان و عدم پاسخگويي به مطالباتشان در مقابل فرمانداري ميبد تجمع كردند.
ياد آوري مي شود كه چند ماه پیش کارگران کارخانه کاشی احسان در کارخانه به مدت ۳روز تحصن کردند و با قول و وعدهای که به آنها داده شد از طرف نماینده کارفرما و فرماندار قرار بر این شد که تا پایان مرداد ماه حقوق معوقه آنها پرداخت شود و حالا با گذشت ۲ماه نسبت به وعده هایی که عملی نشد امروز مقابل فرمانداری تجمع کردند.

Print Friendly, PDF & Email