تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین درمقابل دفتر مرکزی درتهران الباختگان موسسه کاسپین
صبح روزیکشنبه ۲۶دیماه ۹۵ تعدادزیادی ازمالباختگان موسسه غارت وچپاول کاسپین دراعتراض به پس ندادن سپرده هایی که به این موسسه داده بودند درمقابل دفتراین موسسه درتهران تجمع اعتراضی کردند وخواهان پس گرفتن سپرده هایشان شدند

Print Friendly, PDF & Email