دوران سرنگونى و نقش بى همتاى رفسنجانى – سعيد سجادى

رفسنجانياصلى ترين خصوصيت رژيم خمينى، ماهيت ضد بشرى آن است و از اين زاويه است كه اين رژيم تعلق به اين دوره تاريخى- خصوصاً براى ملتى با تاريخچه دو انقلاب براى آزادى در يك صد سال اخير و سومى در راه، ندارد. حادترين بحران رژيم از روز اول، بحران عدم مشروعيت تاريخى و از فرادى ٣٠ خرداد، عدم مشروعيت سياسى آن بوده است. از اين زاويه است كه ميتوان به نقش بى همتاى رفسنجانى در موجوديت رژيم پى برد. نقشهاى اساسى رفسنجانى در طول حيات رژيم را ميتوان به سه بخش كلى تقسيم كرد:

– نقش او در سركوب و توجيه آن و تثبيت اوليه رژيم (تحميل اوليه)
– نقش او در شكل دادن به موثرترين ساختار رژيم بعد از مرگ خمينى (اداپتاسيون و تداوم رژيم)
– نقش او بعنوان سوپاپ اطمينان و محلل رژيم درجامعه داخل و در غرب (به درازا كشاندن سرنگونى).

هويت و جايگاه يگانه رفسنجانى در دو دهه گذشته، اساساً در رابطه با نقش آخر- بعنوان سوپاپ اطمينان در داخل و محلل براى غرب، در جهت از صحنه خارج كردن گزينه سرنگونى بعنوان راه حل براى معضل رژيم شكل و معنا يافته. يعنى اينكه منهاى اين نقش آخر، ديگر رفسنجانى، رفسنجانى نمى بود. از اين زاويه است كه نبود رفسنجانى در دوران سرنگونى، كه رژيم در محاط بحرانهاى مرگ آور اسير و گرفتار است بيش از هميشه محسوس و جبران ناپذير است.

به اختصار، مرگ رفسنجانى و تحليل كيفى جريان وابسته به او، باعث تسريع راديكاليزه تر شدن جامعه ايران حول اهداف و خطوط مقاومت در داخل (لازم) ، و تضعيف كيفى خط مماشات غرب (تسهيل كننده) در جهت شتاب بخشيدن به پروسه سرنگونى رژيم است.

Print Friendly, PDF & Email