ضدفتوا – روزبه

در تابستان ۶۷ اعدام بيش از سي هزار زنداني سياسي با فتواي خميني آغاز شد. هيأت مرگ در دادگاه هاي چند دقيقه اي زندانياني را كه حاضر به نفي عقيدهي خود نبودند، به پاي چوبه هاي دار ميفرستاد.

به ياد آنان كه «نه» گفتند به هيأت مرگ و خنديدند بر هيبت مرگ

اينروزا ذهنم پر از تصوير سرخ شصت و هفته
نسل امروزم كه باشم شصت و هفت يادم نرفته
واي از اون فتواي نفرت توي تابستون تفته
آه ازون مرداد غمگين، خونيه هفت روز هفته

دادگاهاي خلاصه، ازدحام توي راهرو
ماشين اعدام فوري، نوبت من نوبت تو
حاكماي شرع ِ وحشت مرگ كسب و كارشون بود
كشتن انسان ترين ها رونق بازارشون بود

تبر بردارو بشكن چوبهها رو
رها كن گردن محبوبهها رو
هنوزم شهر زير ِ قتل عامه
هنوزكار من و تو ناتمامه

رو گلوي هر كبوتر رد حلقه ديده مي شد
طوقيامون بالهاشون دونه دونه چيده ميشد
اونروزا دوربين نبود و لحظه ها رو حك نميكرد
خاك ايران غرق خون بود، باز دنيا شك نميكرد

تبر بردارو بشكن چوبه ها رو
رها كن گردن محبوبه ها رو

هنوزم شهر زير ِ قتل عامه
هنوزكار من و تو ناتمامه

Print Friendly, PDF & Email