مانیفست جمهوری خواهی انقلابی با محوریت مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت – ایران رهامی