خانم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران :یكی از پایه های فاشیسم دینی حاكم بر ایران و عامل تعادل آن فرو ریخت

رفسنجانيخانم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت یكی از پایه های فاشیسم دینی حاكم بر ایران و عامل تعادل آن فرو ریخته و رژیم در تمامیت خود به سرنگونی نزدیك تر میشود.
رفسنجانی در ۳۸ سال گذشته چه در زمان خمینی و چه بعد از آن، یكی از بالاترین نقشها را در سركوب و صدور تروریسم و تلاش برای دست یابی به بمب اتمی داشت.
رفسنجانی همواره نفر شماره ۲ رژیم و وزنه تعادل آن بوده و در حفظ آن نقش تعیین كننده داشته است. رژیم آخوندی اكنون تعادل درونی و بیرونی خود را از دست میدهد.

Print Friendly, PDF & Email