فراخوان فوري: جان زنداني سياسي علي معزي را نجات دهيد

علي معزياطلاعيه مطبوعاتي ـ ۶ ژانويه ۲۰۱۷
فراخوان فوري: جان زنداني سياسي ايراني علي معزي را نجات دهيد
كميته آلماني همبستگي براي ايران آزاد (DSFI) كه مركب از نمايندگان مجلس فدرال آلمان و مجالس ايالتي مي باشد، از دولت آلمان و جامعه جهاني و همچنين از كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد ميخواهد تا هر آنچه در توان دارند را براي حفظ جان زنداني سياسي علي معزي انجام دهند. بايد يك فشار علني و بين المللي با اين هدف ايجاد شود كه آزادي فوري و بدون قيد و شرط وي بدست بيايد. زنداني معزي در تاريخ ۴ ژانويه جاري از سلول زندان خود واقع در سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت كرج در غرب تهران از سوي ادارات ايراني به يك مكان نامعلوم برده شد. از آن زمان هيچگونه اطلاعي در مورد محل اقامت وي در دسترس نيست.
معزي در دهه ۸۰ ميلادي بدليل حمايت از گروه اپوزيسيون مجاهدين خلق كه مدافع يك ايران آزاد و دمكراتيك بود، زنداني شد. او در سال ۲۰۱۱ مجددا دستگير شد. در سال ۲۰۱۵ قبل از اتمام مجازات حبس اش، با يك اتهام ساختگي جديد به يك سال حبس اضافي محكوم شد. ما موكدا اين شيوه عمل ادارات قضايي ايران مبني بر تمديد حبس هاي تمام شده براساس بهانه هاي واهي را محكوم ميكنيم. قابل ذكر است كه معزي دوران كليه حبس هايي را كه در شرايط ناعادلانه توسط رژيم ايران براي وي تعيين شده بودند را در زندان سپري كرده است . از اين رو آزادي فوري وي نبايد تحت هيچ بهانه اي با مانع روبرو شود.
معزي مستمرا بيمار بوده، رسيدگي ضروري پزشكي از وي سلب شده و او پيوسته شكنجه شده است. دو دختر او نيز از اعضاي مجاهدين خلق هستند كه از عراق به آلباني بازاسكان شده اند، جايي كه امروزه در آنجا اقامت دارند.
رفتار رژيم با زنداني معزي تك مورد نيست بلكه منطبق با رفتار سيستماتيكي است كه اين رژيم با زندانيان سياسي دارد كه بدليل موضع مخالفتشان با رژيم تحت عنوان محارب با آنها با خشونت زياد برخورد ميشود.
كميته آلماني همبستگي براي ايران آزاد از دولت ايران ميخواهدكه به اين رفتار خود با زندانيان سياسي سريعا خاتمه داده و آنها را آزاد سازد. شكنجه، احكام توجيه ناپذير و بطورخاص تمديد آنها ناقض كليه استانداردهاي قضايي بين المللي است و بايد سريعا پايان يابند.
اوتو برنهارد ـ رئيس كميته

Print Friendly, PDF & Email