جنازه رهبر در گور شش میلیارد دلاری مردم بینوا در حسرت یک قبر ساده جهت مأمن – زندانى سیاسى جعفر عابدینى

زندانى سیاسى جعفر عابدینىزندانى سیاسى جعفر عابدینى

پس از سرنگونی رژیم پادشاهی، سیستمی بر سرکار آمد که خود را حکومت مستضعفان و پابرهنه ها نامیده و رهبر آن شعار میداد که شاه، آن کشور را ویران و قبرستانها را آباد نموده است. وعده داده بود که آب و برق رایگان و پول نفت را بر سر سفره های مردم می آورد.

حال بعد از ٣٧ سال هیچ جایی در کره زمین یافت نمیشود که این آخوندها در آنجا پا میگذارند به قبرستان تبدیل ننمایند که از جمله این کشورها؛ عراق، سوریه و یمن را میتوان نام برد.

چند روز پیش که تلویزیون رژیم را مشاهده میکردم با دیدن تصاویر گورخوابها که در گورستان نصیرآباد شهریار در قبرهای خالی روزگار میگذراندند بر خود لرزیدم و با خود گفتم خدایا نکند مردم ما را فراموش کردی یا مردم ما چه گناهی مرتکب شده اند که حال به این بدبختی گرفتار شده اند که از آسمان و زمین بلا و مصیبت بر آنها نازل میشود. این دیگر چه دردی است که چیزی که مردگان دارند و حداقل در قبرها آسوده خوابیده اند مردم ما به خاطر بی شرافتی و بی لیاقتی حاکمانش از آن محروم هستند.

حاکمانی که شعار آنها حمایت از اقشار مستضعف و ترجیح کوخ نشینان بر کاخ نشینان بوده و کمیته امداد و … نهاد دیگر را برای تکریم و نگه داشتن ارزش همین مردم درست کردند. و بعد از ٣٧ سال فاصله طبقاتی به جایی رسیده، که آقازاده ها در کاخ های صدها هزارمیلیاردی زندگی میکند و برای اکثریت مردم، زندگی در قبرها هم زیادی هست.

پسر رفسنجانی با میلیاردها تومان اختلاس و دزدی به مرخصی های طولانی مدت میرود و آفتابه دزدها در زندان انگشتشان ، قطع میشود.

فرماندار دست نشانده رژیم همین قبرهای خالی را از آنها دریغ و با بیرون کردن آنها از قبرستانها در این سرمای کشنده، آنها را آواره کوچه و خیابان نموده اند.

رئیس جمهور رژیم که چند روز پیش در یک شو تبلیغاتی از منشور حقوق شهروندی رونمایی و از کرامت و عزت نفس انسانها حرف میزد با کمال پررویی میگوید که در کشورهای اروپایی هم کارتن خواب پیدا می شود. ولی این آقا انگار مردم را احمق فرض کرده که هر چه به دهانش می آید می گوید. اگر راست میگویند چرا حتی برای نمونه یک دیوانه از آن کشورها به ایران پناهنده نمیشود؟ ولی هر چه نخبه در ایران است به کشور آنها پناهنده شده و چرا فرزندان خودتان را راهی آن کشورها میکنید؟!

با خود فکر کردم آری وضعیت کشور من باید از این هم بدتر باشد و تازه این مشتی از خروار است. حکومتی که برای بقای خود جنگ هشت ساله را بر مردم تحمیل کرد،سى وسه هزار نفر از بهترین و پاکترین جوانان و مجاهدین را در عرض یک ماه به چوبه دار سپرد، در سال ٨٨ به خاطر یک خواسته مشروع مردم، آنها را به گلوله بستند و فجایع کهریزک را به وجود آوردند، با حماقت خودشان صدها میلیارد دلار خرج صنعت هسته ای کردند، با بی شرافتی خود این همه فسادهای نجومی از قبیل سه هزار میلیاردی و شهرداری را باعث و ثروتهای کشور را به تاراج بروند، فساد، فحشا، رانت خواری، فروختن اعضای بدن برای امرار معاش، فروختن نوزادان جلوی بیمارستانها، اعتیاد، بیکاری، تن فروشی زنان و دختران به خاطر لقمه ای نان و … را به خاطر بی ناموسی خود بر سر مردم ایران آوردند.

حکومتی که بر پایه دروغ،فساد و شیادی پایه گذاری شده و به طور سیستماتیک ترقی خواهانه دشمن هیستریک دارد، سران آن ضحاک وار بقایای خود را در نابودی قهرمانان پاک وطن میبینند.

پس عجیب نیست که زنده ها دست در جیب مردگان ببرند و عجیب نیست مردم ما قبل از مرگ در گورها، زنده به گور شده و داشتن یک قبر برای زنده ها یک آرزو باشد.

کاش یکی برایم توضیح میداد که نور شرافت و بی شرافتی کجاست؟ کاش یکی یک دلیل می آورد که حاکمان ما بدتر از حیوان نیستند که با دیدن این صحنه ها شرم نمیکنند و تازه خود را نماینده خدا مینامند. وای بر من که خودم هم از تماشاگران ذبح شرافت انسانها هستم.

هموطنان عزیز تراژدی گورخوابها یکی از مصیبتهای بیشماری است که رژیم بر سر مردم ایران آورد. من از مردم ایران میخواهم به مسئولیت ایرانی و انسانی خود عمل کرده و به یاری گورخوابها و کارتن خوابها بشتابند که این همدردی ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران دارد و بی تفاوتی بر هیچ ایرانی برازنده نیست بلکه خیانت به ارزشهای زیبای اجدادمان بوده و روح آنها را به درد می آورد نسل بعدی را نسبت به ما متنفر میکند مردم عزیز به امید حکومت جهل و جنایت نباشید که روحانی، خامنه ای، رفسنجانی همه سر و ته یک کرباسند و اساس و پایه دیدگاه آنها، تلاش برای حفظ جرثومه فساد می باشد. تنها به خودتان تکیه کنید که امید بستن به هر کدام از جناحهای رژیم سرابی بیش نیست.

پیروز باشید و نگذارید حس و شرافت انسانی را در شما بخشکانند و از شما آدمهای بی مسئولیت بسازند. جابرعابدینی زندانی سیاسی زندان گوهردشت(رجایی شهر)

Print Friendly, PDF & Email