جان کری در گزارش جمعبندي خود به اوباما انتقال امن مجاهدین به آلبانی را بعنوان بزرگترین دستاورد عنوان کرد

کری و اوباماسايت وزارت امور خارجة آمريكا ۵ ژانويه۲۰۱۷
مقدمه
وقتي پرزيدنت اوباما در ۲۰۰۹سر كار آمد كشور با دو جنگ مرگبار و بدترين بحران اقتصادي بعد از ركود بزرگ, مواجه بود…
به يمن ديپلوماسي آرام اما با پشتكار مستمر آمريكا ۳۰۰۰نفر از اعضاي گروه اپوزيسيون ايران در تبعيد يعني مجاهدين خلق (ام.ئي.كي) بطور امني از كمپ ليبرتي به خارج از عراق منتقل شدند.
ام.ئي.كي در كمپ ليبرتي هدف و مورد آتشباري قرار گرفت و ما سالها كار كرديم تا انتقال و باز اسكان اين گروه را تسهيل كنيم. به دليل ديپلوماسي مصمم و ماهرانه تيم ما اين يك دستاورد بزرگ انساندوستانه بوده است …

Print Friendly, PDF & Email