اساسنامه

بنام ایران

بنام آزادی

امروز شنبه ۱۵- ۱-۲۰۰۵ تارنمای آفتابکاران را میگشاتیم.

امیدواریم کوشش ما بتواند در راستای آرزوی بزرگ مردم ایران،یعنی تحقق آزادی و استقرار دموکراسی در کشورمان مفید و موثر واقع شود.

کارمان را با گرامیداشت یاد همه جانباختگان راه آزادی وبا ادای احترام نسبت به همه ی مبارزان راه آزادی مردم ایران آغاز میکنیم.

با مردم و با وجدانمان پیمان میبند یم که جز در این راه گام ننهیمم.

پیمان میبندیم اگرتوان وتوش رفتن دراین راه را از دست دهیم صادقانه با مردم در میان بگذاریم و صادقانه تارنما را ببندیم.

ما اینک در آغاز راهیم و امیدواریم که شایستگی و نیروی همرائی و همراهی با مبارزان راه آزادی را داشته باشیم.

با این پیشکش کوچک به پیش میرویم:

جانی ، جهانی تازه

ما

در آغاز گام می نهیم،

بی هراس از تنهایی و غربت

و راه را

با آذرخش فریادمان می گشاییم

ما

در آغاز جهان زاده شدیم

و جهان را در میان انبوه دردمان آفریدیم

آب و درخت

از دل مان جاری شدند

،وترانه هایمان

،در آغاز سپیدی ،پدید آمدند

ما

،در آغاز گام می نهیم

،و با هر گام

جانی ، جهانی تازه می سازیم

———————————————————————————-

اگر” آزادی ” هدف است ، هدف ما ” آزادی ” ست.

اگر ” دموکراسی” هدف است، هدف ما” دموکراسی” ست.

اگر “حقوق بشر جهان شمول” هدف است، هدف ما “حقوق بشر جهان شمول” ست.

ما اعتقاد داریم که سعادت جامعه ایران مشروط به تحقق این اهداف است و ما برای تحقق این اهداف میکوشیم.

ما میگوئیم شهروندان ایران به اعتبار” شهروند بودن” باید از حقوق اجتماعی برابر بر خوردار شوند.

ما میگوئیم دین و آئین و ایدئولژی و جنس و رنگ و قومیت شهروندان ایران نباید مبنای تبعیض و تمایز حقوقی آنان باشد.

ما میگوئیم” دموکراسی” با رعایت شرط اجتناب ناپذیر عدم تجاوز اکثریت به حقوق اقلیت، باید مبنای کلیه تصمیم گیرهای اجتماعی باشد.

ما میگوئیم هیچ کس و هیچ نهادی نباید به بهانه های گوناگون ، از جمله آداب و رسوم و سنن و فرهنگ ملی و قومی ، تمامی یا بخشی از” حقوق مصرحه در اعلامیه جهان حقوق بشر” را در جامعه ایران نقض کند.

ما همراه با همه ی ایرانیان آزادی خواه برای دستیابی به این خواست ها میکوشیم و بمنظور برداشتن موانع و عوامل موجود در راه تحقق آنها ،و در نخستین گام” حاکمیت ارتجاعی و ضد دموکراتیک ” کنونی ، پیکار میکنیم.

ما حذف مجموعه این حاکمیت را شرط لازم برای رسیدن به این اهداف میدانیم.

ما مبارزه همه نیروهای آزادی خواه را که برای تحقق این شرط میکوشند مورد پشتیبانی قرار میدهیم.

اینها خواست های مایند. اندیشه و گفتار و کردارمان در این راستا خواهد بود.

شرائط همکاری با ما:

هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند با ما همکاری کند و یاریمان دهد، بشرط اینکه

-سخنش و کارش در راستای حمایت از نظام ” جمهوری اسلامی” حاکم بر ایران نباشد.

-گفتار و نوشتارش عاری از اتهامات نامستند و اهانت به دیگران باشد.

-در هر صورت پاسخگوی گفتار و نوشتارش باشد.

– تبصره: درج مطالب الزاما به معنای تایید یا رد محتوای آنها نیست.

Print Friendly, PDF & Email